Tentang Kami

Malaysian Relief Agency (MRA)

Malaysian Relief Agency (MRA) adalah sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah 1952 (PPAB 20 / 2010) bertujuan membantu mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara akibat bencana alam dan konflik. Sebagai sebuah organisasi yang bukan bermotifkan keuntungan, segala aktiviti yang dijalankan adalah hasil sumbangan dan sokongan dari individu dan bada korporat yang prihatin. Pada tahun 2014, MRA telah menerima status badan perunding dalam Majlis Ekonomi dan Sosial PBB (UN – ECOSOC).

Misi & Visi Kami

Misi

Memastikan pengurusan bantuan yang cekap dengan mengaplikasikan nilai – nilai murni seperti profesionalisme, komitmen, kerjasama tidak mementingkan diri dan penyayang.
Membangunkan modul dan melatih kemahiran dalam aspek kerja – kerja kemanusiaan termasuk kemahiran teknikal, jaringan perhubungan, pengenalpastian masalah, penyediaan kertas kerja projek, dan perlaksanaan, pencarian dana dan pengurusan.

Visi

Menjadi sebuah badan bantuan kemanusiaan yang efektif dan efesien dalam membantu mereka yang memerlukan.

Motto

"Sebaik - baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada yang lain".

MRA NEGERI

Malaysian Relief Agency (MRA)